Η σημαντικότητα της πρώιμης παρέμβασης στην προσχολική ηλικία

Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός παιδιών, όπου με την είσοδό τους στο νηπιαγωγείο μπορούμε να παρατηρήσουμε κάποιες δυσχέρειες στον λόγο και την ομιλία τους. Με τον όρο «πρώιμη παρέμβαση» απευθυνόμαστε τόσο στο ίδιο το παιδί όσο και στους γονείς και στο ευρύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον και εννοούμε την έγκαιρη και έγκυρη θεραπευτική υποστήριξη του παιδιού με δυσκολίες. Για να συμβεί αυτό επιτυχώς, ο ειδικός πρέπει να έχει τη γνώση έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τα γλωσσικά προβλήματα, πριν αυτά εξελιχθούν σε μαθησιακές δυσκολίες. Τα γλωσσικά προβλήματα, τα οποία παρεμποδίζουν τη μάθηση η οποία κατακτάται κυρίως μέσω της γλώσσας, μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας.

Στο σημείο αυτό, είναι αρκετά χρήσιμο να παρουσιαστεί η περίπτωση του Γ., ως ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα παιδιού με γλωσσικές δυσκολίες. Ο Γ., είναι ένα παιδί του νηπιαγωγείου ηλικίας 5,5 ετών, του οποίου η γλωσσική ανάπτυξη δε συμβαδίζει με αυτή της ηλικίας του. Ο Γ., παρουσιάζει δυσκολίες στην επικοινωνία του με τα παιδιά και τους ενήλικες και πιο συγκεκριμένα:

1) Δε μιλάει αρκετά, είναι συνεσταλμένος και δίνει μονολεκτικές απαντήσεις
2) Κάποιες φορές μιλάει χωρίς ειρμό ή βρίσκεται εκτός θέματος
3) Συχνά κάνει συντακτικά λάθη στη ροή της ομιλίας του, όπως «μία τραπέζι» ή τους «ελέφαντους».
4) Δε μπορεί να διηγηθεί μία ιστορία τηρώντας τη σειρά των γεγονότων
5) Αντικαθιστά φθόγγους με άλλους, στον προφορικό λόγο και η ομιλία του είναι αρκετά ακατάληπτη
6) Δε χρησιμοποιεί τα ρήματα σε σωστό αριθμό και χρόνο
7) Δεν ονομάζει αρκετά αντικείμενα
8) Δε χρησιμοποιεί επίθετα όπως «ψηλός-κοντός», «μεγάλος-μικρός», «χοντρός-λεπτός», «βαρύς-ελαφρύς»
9) Συχνά παραλείπει συλλαβές λέξεων

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία είναι πολύ πιθανό ο Γ., με την ολοκλήρωση της προσχολικής αγωγής, να μην έχει αποκτήσει το κατάλληλο γλωσσικό επίπεδο που απαιτείται για την ανάγνωση και τη γραφή και να μην έχει αναπτύξει την απαιτούμενη σχολική ετοιμότητα. Για τους λόγους αυτούς, θεωρείται απαραίτητη η κατάρτιση εξατομικευμένης λογοθεραπευτικής παρέμβασης.

Συνεπώς, η σημασία της ανίχνευσης των δυσκολιών αυτών, καθώς και της έγκαιρης παρέμβασης στην περίπτωση του Γ., αλλά και σε κάθε περίπτωση παιδιού με γλωσσικές δυσκολίες είναι πολύ μεγάλη. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η αποφυγή άλλων δυσκολιών που μπορούν να ακολουθήσουν το παιδί κατά τη σχολική πορεία, όπως μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα συμπεριφοράς, αλλά και η πιο ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολείο.

Δούλου Kατερίνα,
Λογοθεραπεύτρια

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλης της σελίδας (φωτογραφίες, κείμενα, δημιουργικα στοιχεία κλπ) χωρίς τη γραπτή άδεια
της ιδιοκτήτριας του δικτυακού τόπου logotherapist.com.gr.
Copyright © ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΥΛΟΥ 2014

Ανάπτυξη ιστοσελίδας, LIMEFRAME